کدصفه پیامکی از خدا - مذهبی-حجاب


هنگامیـ که خدا از پشتـ دست هایشـ را روی چشمانمـ گذاشــت .. از لای انگشتانشـ آنقدر محو دیدنـ دنیا شدمـــ که فراموش کردم منتظر استــ نامش را صدا کنم!


در جآده ی دنیآ حوآسـت بآشد....خدا از آنچه حِسّ میکنید به شمآ نزدیک تر اَست..

دنیای عجیبی شده است !!!
برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم و به حرف راست که میرسیم می شود جان تــو !

در اِعتقآد به خدا همچون کودکی بآش که وقتی اورآ به هوآ می اَندآزَند می خَندد
چون ایمآن دآرد کَسی او رآ خوآهد گِرِفت...

تو میتوآنی دآنـه هآی یک ســیب رآ بشمآری
ولی تنهآ خدآست که می توآند سیب هآیی را که بعدا دآنه ای به بار خوآهد آورد را بشمآرد!

جآذبه ی سیــب آدم رآبه زَمین زد و جآذبه ی زَمین سیب رآ!
فَرقی نمی کند، ((سقوط)) سَرنوشت دل دآدن به هرجآذبه ی به غیر از خدآست!


آدمی پیـــش خدا غمـــــی ندآشت        پیش خدآ حسرت هیچ بیش و کمی ندآشت

دل از خــدآ بریــد و در زمـین نشست     صـدبآر عآشــق شـد و دلــش  شکــست

به هر طرف نگاه کَرد رآهش بسته بود      یآدش آمد یک روز دل خـدآ رآ شکسـته بودتاریخ : یکشنبه 6 اسفند 1396 | 16:36 | نویسنده : زهرا مرادی | نظرات (0)
کد صلوات شمار
ابزار ختم صلوات در وبلاگ کد یافاطمهکدنما ir/photo-random/allah.js"> تگ های عمومی در وبلاگ پیامکی از خدا - مذهبی-حجاب /poll/addvote /poll/showresult /post/like/111 /post/addcomment/111 /post/commentrate/111 مذهبی-حجاب مطالب،احادیث وعکس درمورد حجاب وموارد دیگر http://zahramoradi94.blogsky.com /dailylink /posts /rss /1396/12/06/post-111/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7/rss /dailylink/rss /m پیامکی از خدا - مذهبی-حجاب /profile/7140568274/contact /contact کدپرده

.

پرده خوش امد گویی